Deklaracja dostępności

ZOBOWIĄZANIE DO ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI

Giżyckie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://kino.gizycko.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kino.gizycko.pl.

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Giżyckie Centrum Kultury
ul. Konarskiego 8
11-500 Giżycko
tel. 087 428 16 37
e-mail: info@gck.gizycko.pl
adres strony:  http://kino.gizycko.pl/

DATA PUBLIKACJI I OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI

1. Data publikacji strony internetowej http://kino.gizycko.pl : 2021-05-13
2. Data ostatniej istotnej aktualizacji http://kino.gizycko.pl : 2021-05-13

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
  • Linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 1.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI DOSTĘPNOŚCI ORAZ METODA PRZYGOTOWANIA

1. Data sporządzenia deklaracji: 2021-06-30
2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

DANE KONTAKTOWE, INFORMACJE ZWROTNE ORAZ INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY DOTYCZĄCEJ SKARG

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Dąbrowska info@gck.gizycko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (87) 428 16 37  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1.  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich przystosowano dla osób z problemami motorycznymi oraz na wózkach inwalidzkich. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, na który mogą reagować pracownicy wezwani przez osobę niepełnosprawną mającą trudności w dostaniu się do Giżyckiego Centrum Kultury.
  2. Budynek wyposażony jest w schody, windę oraz szerokie korytarze. W budynku znajdują się toalety – możliwość dotarcia windą.
  3. Do jednego z wejść budynku prowadzi pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
  4.  W pobliżu obiektu znajdują się miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.
  5.  Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
Skip to content